ملیحه مقدس ، متولد سی ام شهریور هزار و سیصد و پنجاه و پنج خورشیدی ، اصفهان

كارشناس ارشد مديريت تبليغات و بازاريابي 

كارشناسي هنر دانشكده هنر

ديپلم هنرستان هنرهاي زيبا

ورود به انجمن سينماي جوان در سال ١٣٧٤

موسس و مديرعامل شركت تبليغاتي حك


 فیلم ها :