جشنوارۀ بین المللی فیلم‌های آموزشی رشد قدیمی ترین جشنوارۀ فیلم در ایران و جشنواره‌ای تخصصی است كه با مدیریت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و اهتمام سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، هر سال با هدف شناسایی، انتخاب و معرفی فیلم های برتر آموزشی و تربیتی، برگزار می گردد. جشنوارۀ بین المللی فیلمهای آموزشی رشد نخستین بار در سال ۱۳۴۲ هجری شمسی (۱۹۶۳ میلادی) توسط ادارۀ فعالیت های سمعی و بصری وزارت آموزش و پرورش، در تهران برگزار گردید. نام رسمی این جشنواره در ابتدا «فستیوال بین المللی فیلمهای آموزنده» بود، اما پس از پنج دوره برگزاری، واژۀ «جشنواره» برای نخستین بار در زبان فارسی برای نامیدن این رویداد به کار گرفته شد و بدین ترتیب نام جشنواره در دورۀ ششم، در سال ۱۳۴۸ هجری شمسی (۱۹۶۹ میلادی)، به «جشنوارۀ بین المللی فیلم های آموزشی» تغییر نام یافت.


 لیست دوره های برگزار شده جشنواره فیلم رشد

 1. اولین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 1342
 2. دومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 
 3. سومین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 
 4. چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 
 5. پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 
 6. ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 
 7. هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 
 8. هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد 1350
 9. نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
 10. دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
 11. یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
 12. دوازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
 13. سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
 14. چهاردهمین جشنواره بین‌المللی فیلم رشد
 15. پانزدهمین جشنواره فیلم رشد 1364
 16. شانزدهمین جشنواره فیلم رشد 1365
 17. هفدهمین جشنواره فیلم رشد 1366
 18. هجدهمین جشنواره فیلم رشد 1376
 19. نوزدهمین جشنواره فیلم رشد 1368
 20. بیستمین جشنواره فیلم رشد 1369
 21. بیست و یکمین جشنواره فیلم رشد 1370
 22. بیست و دومین جشنواره فیلم رشد 1371
 23. بیست و سومین جشنواره فیلم رشد 1372
 24. بیست و چهارمین جشنواره فیلم رشد 1373
 25. بیست و پنجمین جشنواره فیلم رشد 1374
 26. بیست و ششمین جشنواره فیلم رشد 1375
 27. بیست و هفتمین جشنواره فیلم رشد 1376
 28. بیست و هشتمین جشنواره فیلم رشد 1377
 29. بیست و نهمین جشنواره فیلم رشد 1378
 30. سی امین جشنواره فیلم رشد 1379
 31. سی و یکمین جشنواره فیلم رشد 1380
 32. سی و دومین جشنواره فیلم رشد 1381
 33. سی و سومین جشنواره فیلم رشد 1382
 34. سی و چهارمین جشنواره فیلم رشد 1383
 35. سی و پنجمین جشنواره فیلم رشد 1384
 36. سی و ششمین جشنواره فیلم رشد 1385
 37. سی و هفتمین جشنواره فیلم رشد 1386
 38. سی و هشتمین جشنواره فیلم رشد 1387
 39. سی و نهمین جشنواره فیلم رشد 1388
 40. چهلمین جشنواره فیلم رشد 1389
 41. چهل و یکمین جشنواره فیلم رشد 1390
 42. چهل و دومین جشنواره فیلم رشد 1391
 43. چهل و سومین جشنواره فیلم رشد 1392
 44. چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد 1393                            
 45. چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد 1394
 46. چهل و ششمین جشنواره فیلم رشد 1395

فیلم‌با، بانک اطلاعات سینمای مستند ایران

 • ثبت اثر
 • ثبت بیوگرافی فیلمساز
 • ثبت مطلب یا مقاله
 • جستجو هوشمند