بر اساس قانون حمایت از حقوق آثار (کپی رایت) ، به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آن پدید آید، بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته، «اثر» اطلاق می شود.

در این قانون به صاحب و مالک اثر، پدید آورنده می گویند.