اساسنامه انجمن صنفی کارگری منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی

فصل یکم – کلیات

ماده 1- نام، تعریف، حوزة فعالیت، مدت فعالیت و اقامتگاه قانونی انجمن:

نامیده میشود و با عنایت به ماده 131 » انجمن « -1 نام: انجمن صنفی کارگری منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی که در این اساسنامه به اختصار

قانون کار، انجمن صنفی در سطح حرفه و صنعت تشکیل میگردد.

-2 تعریف: انجمن تشکّلی است صنفی و حرفه‌ای که منتقدان و نویسندگان سینمایی با شرایط مندرج در این اساسنامه میتوانند در آن عضویت داشته

باشند.

-3 حوزه فعالیت: حوزه فعالیت انجمن حوزه جغرافیایی استان تهران است.

-4 مدت فعالیت: از تاریخ تشکیل انجمن به مدت نامحدود است.

-5 اقامتگاه و محل استقرار دفتر مرکزی انجمن: استان تهران، شهر تهران، بخش مرکزی شهر تهران، بهار، خیابان دکتر علی شریعتی، خیابان سمنان،

پلاک 29 ، طبقه همکف– کد پستی 1561737511

تبصره: هیأت مدیره انجمن میتواند هر زمان که ایجاب کند، اقامتگاه رسمی انجمن را در محدودة حوزه فعالیت خود تغییر داده و مراتب را همزمان به

اعضاء و به طور کتبی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع دهد.

ماده 2- هدف:

در اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و آییننامه انجمنهای صنفی و کانونهای مرتبط و به منظور حفظ حقوق و منافع قانونی و بهبود

وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء که خود متضمن حفظ منافع جامعه سینمایی نیز باشد، این انجمن تشکیل میشود.

ماده 3 وظایف انجمن: –

1 تلاش برای امنیت شغلی و حرفهای اعضاء. –

2 تلاش برای برخورداری اعضاء از امکانات رفاهی مناسب مانند خدمات تأمین اجتماعی، خدمات درمانی و نظایر آن. –

3 ایجاد تعاونیهای مصرف، مسکن، صندوقهای حمایتی و نظایر آن. –

4 کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینههای مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن. –

5 جمعآوری اطلاعات، بررسی و تحقیق دربارة مشکلات، شناخت نیازها و اولویتهای انجمن. –

6 همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی مرتبط با انجمن، به منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر. –

7 حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفهای اعضاء از طریق ارائة پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و عمومی. –

8 خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و به حساب انجمن، مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد. –

9 شرکت در مذاکرات حرفهای با سایر سازمانهای مرتبط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دستهجمعی با سازمانهای کارگری و کارفرمایی. –

10 پیوستن به انجمنهای صنفی مرتبط، جهت تشکیل کانون و یا همکاری با مؤسسات فرهنگی مرتبط. –

11 همکاری با سایر انجمنهای صنفی مرتبط و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی برعهدة انجمن قرار داده شده یا خواهد شد. –

12 همکاری با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درجهت شناخت بهتر مشکلات کارگری و اجرای قانون کار. –

13 دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانة اعضا. –

14 تلاش برای آموزش فرهنگی و اجتماعی اعضاء به منظور ارتقای سطح آگاهیهای لازم در شناخت و تأمین حقوق اعضاء.

ماده 4 وظایف اختصاصی انجمن – :

1- ایجاد نظام پایدار حرفهای به منظور احقاق حقوق صنفی، مادی و معنوی اعضاء.

2- فعالیت همهجانبه و مداوم در جهت ارتقاء دانش سینمایی اعضاء از طریق برگزاری جلساات نماایش فایل و بحا و تباادل نظار، انتشاار نشاریات و

بولتنها، تأمین منابع اطلاعاتی و تصویری داخلی و خارجی، ایجاد بانک اطلاعات و غیره .

3- کوشش در جهت گسترش ارتباط میاان منتقادین و نویساندگان ساینمای ایاران باا منتقادان و ساینماگران جهاان از طریاق شارکت در مجاامع و

جشنوارههای بینالمللی و همچنین برگزاری سمینارهای بینالمللی دربارة نقد و مفاهی سینمایی .

4- کوشش در جهت ارتقاء سینمای کشور از طریق گسترش فرهنگ نقدپذیری در جامعه و ترغیب و تشویق سینماگران و دستاندرکاران آثاار ساینمایی

برتر کشور و تشویق منتقدان و نویسندگان برتر هر سال .

5- تلاش در جهت گسترش زمینة فعالیت حرفهای و تأمین شرایط و امکانات تداوم کار برای اعضاء.

6- مشارکت فعال در تدوین مجموعه برنامهها و سیاستگذاریهای سینمایی کشور.

7- همکاری و تبادل نظر با سازمانها و حوزههای رسانهای در جهات حضاور ماؤثر اعضاای صانف منتقادین …. در برناماهها و نشساتهای تخصصای و

کاربردی و آموزشی .

8- به منظور اعتلای کیفی و کمّی آن در زمینههای گوناگون » نقد و تحلیل فیل « تنظی مقررات و آئیننامههای مربوط به حوزة .

9- از مراجع ذیصلاح قانونی » نقد فیل « کسب صلاحیت انجمن به عنوان بالاترین مرجع علمی، فنی، صنفی حرفهای

10- و بسترسازی مناسب در این زمینه » نقد فیل « ارائة تعریف صحیح و به روز و کارآمد از .

11- طراحی برنامههای آموزشی برای آشنایی با پیشرفتهای علمی و فنی به منظور بالابردن سطح مهارت اعضاء و برگزاری سامینار، جشانواره، نماایش

فیل ، کارگاه آموزشی، نشر کتب تحلیلی و پژوهشی سینمایی و ایجاد وبسایتهای تخصصی و حرفهای نقد فیل .

12- فراه کردن زمینة حضور اعضاء در مجامع هنری و فرهنگی ایران و جهان پس از کسب مجوزهای قانونی لازم .

13- مربوط باشند » نقد فیل « ایجاد ارتباط با سازمانها و نهادها و حوزههای رسانهای که به نحوی با حوزة .

14- تهیة ضوابط تشخیصی صلاحیت اعضاء، ارزیابی کیفی نقد فیل ، تدوین آئیننامههای داخلای، بسترساازی و ایجااد شارایط الازامآور در نازد مادیران

مطبوعاتی و رسانهای در جهت احقاق حقوق حرفهای و عادلانه و همخوان با شرایط روز جامعة منتقدین، از طریاق رابطاة قاراردادی، تعیاین حاقالتحریر

متناسب با شخصیت، سوابق و تواناییهای حرفهای و رسانهای منتقد .

15- داوری در کلیة اختلافات مربوط به این حرفه )میان منتقد و نویسندة سینمایی و سردبیر و شاورای ساردبیری و دیگار اشاخا حقیقای و حقاوقی

ذیربط( بنا به درخواست یکی از طرفین و اعلام رأی داوری در خصو دعاوی مرتبط با این حرفه و اقدامات لازم برای تنظی قراردادهای تیپ کاه در آن

موضوع داوری پیشبینی شده باشد؛ فیمابین منتقدین و صاحبین نشریات و سایتها و سازمانها و مؤسسات و نهادهای سینمایی و فرهنگی و غیره

فصل دوم

شرایط عضویت، تعلیق عضویت، لغو عضویت

ماده 5 شرایط عضویت: –

1 تابعیت ایران –

2 حداقل سن – 18 سال تمام

3 متدیّن به یکی از ادیان رسمی کشور –

4 حداقل مدرک تحصیلی دیپل متوسطه –

5 نداشتن محکومیت کیفری مؤثر در محرومیت از حقوق اجتماعی –

6 قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن –

7 پرداخت هزینه ثبتنام و حق عضویت سالانه –

8 شاغل در حرفه منتقدان و نویسندگان آثار سینمایی و برقراری رابطه شغلی با موضوع فعالیت در حوزه استان تهران –

تبصره 1 چنانچه بعضی از متقاضیان عضویت به دلیل فقدان شرایط، تقاضایشان از سوی هیأت مدیره پذیرفته نشود، متقاضی میتواند شکایت خود را –

با عنایت به ماده 21 بند 3 این اساسنامه توسط بازرس در اولین جلسة مجمع عمومی انجمن مطرح کند.

تبصره 2 در صورتی که هر یک از اعضاء شرایط عضویت انجمن را از دست دهد یا به جا نیاورد، تعلیق و یا لغو عضویت میشود، لیکن ملزم به انجام –

تعهدات قبلی خود است.

تبصره 3 عضویت در انجمن اختیاری است و هیچ کس را نمیتوان به اجبار به عضویت در انجمن وادار کرد. –

تبصره 4 منتقد در این اساسنامه به کسی اطلاق میشود که در نوشتن نقد و تفسیر و تحلیل مطبوعاتی و رسانهای فیل فعالیت مستمر داشته باشد. –

تبصره 5 نویسندة سینمایی در این اساسنامه به کسی اطلاق میشود که در نوشتن یا ترجمة مقالات یا کتاب، خبر، گزارش و گفتگو دربارة سینمای –

ایران و جهان و افراد شاخص و اهلفن در این حوزه، صاحبنظر بوده و فعالیت مستمر داشته باشد.

ماده 6 علل تعلیق عضویت: –

1 عدم پرداخت به موقع حق عضویت –

2 عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی انجمن –

3 از دست دادن شرایط عضویت مندرج در ماده – 4 این اساسنامه

4 حک صادره مرتبط و قطعی از مراجع قضایی کشور و مراجع حل اختلاف قانون کار. –

تبصره 1 مرجع تشخیص بندهای – 1 تا 3 هیأت مدیره است.

تبصره 2 تعلیق عضویت باید همراه با توضیح علت تعلیق به صورت کتبی توسط هیأت مدیره به عضو اعلام شود. –

تبصره 3 تا رفع تعلیق توسط مجمع عمومی، در مجامع عمومی حق رأی نخواهد داشت. عضو تعلیقی میتواند شکایت خود را توسط – » عضو تعلیقی «

بازرس در اولین جلسة مجمع عمومی مطرح کند. تصمی مجمع عمومی قطعی است.

تبصره 4 چنانچه عضوی حداکثر سه ماه پس از آغاز سال مالی انجمن از پرداخت حق عضویت خودداری کند، دبیر موظف به اخطار کتبی به عضو –

است. عضو اگر حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اخطار، برای پرداخت آن اقدام نکند با تصویب هیأت مدیره عضویت او در انجمن به تعلیق درمیآید.

ماده 7 نحوة لغو عضویت –

1 چنانچه عضو تعلیقی تا یک سال از تاریخ توضیح رسمی هیأت مدیره مبنی بر تعلیق عضویت، اقدامی برای رفع تعلیق نکند، هیأت مدیره موظف به –

طرح درخواست لغو عضویت در مجمع عمومی است.

2 لغو عضویت به درخواست هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد. –

تبصره: لغو عضویت باید توسط هیأت مدیره به عضو لغو عضویت شده، بازرس و نهادهایی که با انجمن و اعضای آن ارتباط تعهدآور دارند، به صورت

کتبی اعلام شود.

فصل سوم

منابع مالی انجمن

ماده 8 منابع مالی انجمن: –

1 هزینه ثبت نام برای عضویت، که تنها یک بار دریافت میشود –

2 حق عضویت سالانه –

3 کمکهای داوطلبانه اعضای انجمن –

تبصره کمکهای مالی از سایر اشخا حقیقی که عضو انجمن نیستند و همین طور اشخا حقوقی با اطلاع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی –

ماده 9 –

عضو باید با توجه به ماده 7 ، همه ساله حق عضویت خود را به خزانهدار انجمن پرداخت و یا به حساب بانکی انجمن واریز و رسید بانکی را به خزانهدار

تسلی کند.

تبصره 1 مبالغی که به عنوان هزینه ثبت نام و حق عضویت دریافت میشود، پس دادنی نیست. –

تبصره 2 دریافت حق عضویت باید با قبضهای چاپی شمارهدار و به امضای رئیس هیأت مدیره و خزانهدار باشد. –

تبصره 3 هیأت مدیره نمیتواند منابع مالی انجمن را خارج از حدود مقررات این اساسنامه معرفی کند. –

تبصره 4 با تصمی اکثریت اعضای مجمع مؤسس مورخ – 22 / 4 / 1398 تعیین میزان ورودیه و حق عضویت برای یک دوره به هیأت مدیره تفویض

گردید.

فصل چهارم

ارکان انجمن

ماده 10 ارکان انجمن عبارتند از: –

1 مجمع عمومی – 2 هیأت مدیره – 3 بازرس –

ماده 11 مجامع عمومی: –

1 – » عادی « مجمع عمومی عالیترین رکن انجمن است و از اجتماع اعضای حقیقی، با هماهنگی و نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دو صورت

تشکیل میشود. » فوقالعاده « و

2 برای تشکیل مجامع عمومی و فوقالعاده، هیأت مدیره موظف است آگهی دعوت از اعضاء را با قید روز، ساعت، مکان تشکیل و دستور جلسه مجمع –

عمومی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار منتشر کند. از تاریخ دعوت اعضاء تا تشکیل مجمع عمومی باید حداقل 20 روز کاری فاصله باشد و حداکثر

این فاصله نباید از 45 روز بیشتر باشد.

تبصره: دعوت کنندگان مجامع عمومی عادی و یا فوقالعاده، مکلفند آگهی فراخوان تشکیل مجمع عمومی را حداقل 20 روز کاری پیش از تشکیل

مجمع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلی کنند.

3 دعوت مجامع عمومی با تصویب هیأت مدیره است. در صورت استنکاف هیأت مدیره، بازرس یا بازرسان میتوانند مجمع عمومی را برگزار کند. در –

صورت خودداری بازرس، حداقل یک چهارم اعضاء میتوانند تشکیل مجمع عمومی را دعوت کنند.

4 رأیگیری در جلسات مجامع عمومی علنی است. در مورد انتخاب هیأت مدیره، و بازرس و سایر مواردی که مجمع تصویب کند، به طور کتبی و –

مخفی رأیگیری خواهد شد.

تبصره هریک از اعضای مجمع عمومی میتواند وکالت یک عضو غایب را در مجمع عمومی برعهده گیرد. وکالت باید به تأیید بازرس یا ناظران –

انتخابات برسد.

5 پس از به حد نصاب رسیدن تعداد اعضای حاضر و اعلام رسمیت جلسة مجمع عمومی توسط رئیس یا یکی از اعضاء هیأت مدیره بلافاصله هیأت –

رئیسه مجمع، مرکب از دست ک یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی از بین اعضای حاضر با رأی اکثریت اعضاء انتخاب و ادارة جلسه را برعهده

خواهند گرفت. چنانچه انتخابات هیأت مدیره و بازرسان یا یکی از آنها در دستور کار مجمع عمومی باشد، دو نفر دیگر نیز به عنوان ناظر از بین اعضای

حاضر در جلسه با رأی اکثریت اعضاء انتخاب میشوند.

تبصره 1 اعضاء هیأت رئیسه مجمع و ناظران بر انتخابات نباید نامزد عضویت در هیأت مدیره و بازرس باشند )مگر در صورت نظر مثبت سه چهارم –

حاضران در مجمع عمومی و یا زمانی که تعداد حاضران در مجمع عمومی کمتر از 50 نفر باشد(

تبصره 2 برگزارکنندگان مجامع عمومی عادی یا فوقالعاده موظفند فهرست اسامی و مشخصات اعضای انجمن را تهیه و پیش از آغاز مجمع عمومی، –

به امضای اعضای حاضر برسانند.

تبصره 3 هیأت رئیسه و ناظران بر انتخابات مکلفند در پایان رأیگیری و پس از شمارش و قرائت آراء به ترتیب اسامی حائزان اکثریت آرا، اعضای –

اصلی و علیالبدل هیأت مدیره و نیز بازرس و علیالبدل را اعلام و مراتب را صورتجلسه کنند.

تبصره 4 صورتجلسه مجمع عمومی توسط منشی جلسه تنظی شده و پس از خواندن برای اعضای مجمع، به امضای هیأت رئیسه و ناظران آن مجمع –

میرسد. یک نسخه از صورتجلسه باید در دفتر انجمن نگهداری شود.

تبصره 5 هرگاه در مجمع عمومی، شور و اخذ تصمی در مورد موضوعات مطرح شده در دستور جلسه خاتمه نیابد، هیأت رئیسه مجمع با تصویب –

اکثریت اعضاء میتواند اعلام تنفس کرده، تاریخ جلسة بعدی را که حداکثر از سه هفته بیشتر نباشد، معین کند. ادامة جلسه به نحو مذکور، نیاز به دعوت

و انتشار آگهی مجدد نخواهد داشت و نصاب لازم برای تشکیل جلسه، همان نصاب قبلی است که در صورت عدم تشکیل، در مرتبة بعدی مجمع عمومی

طبق روال مندرج در این اساسنامه برگزار میشود.

6 چنانچه اعضای شرکت کننده در انتخابات ظرف یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومی کتباً و با ذکر دلایل به چگونگی انجام انتخابات اعتراض –

کنند، هیأت رئیسه و هیأت نظارت بر انتخابات مکلفاند حداکثر تا یک هفته از تاریخ رؤیت اعتراض، به آن رسیدگی و نتیجه را به اطلاع معترضان

برسانند.

تبصره: در صورتی که هیأت رئیسه و نظارت درستی اعتراض را بپذیرد، هیأت مدیره یا بازرس موظف به برگزاری مجمع عمومی برای تجدید انتخابات

هستند.

7 مجمع عمومی عادی هر سال یک بار با حضور دستک نصف به علاوه یک نفر اعضاء رسمیت مییابد و چنانچه مجمع عمومی بار یک به حد نصاب –

لازم نرسد، برای بار دوم به همان ترتیب دعوت به عمل میآید و با حضور حداقل یک سوم اعضاء رسمیت مییابد.

تبصره 1 مجمع عمومی عادی در مواقع ضروری بنا به تشخیص و دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا یک سوم اعضاء به طور فوقالعاده تشکیل میشود. –

این مجمع نیز دارای همان وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی است و ترتیب دعوت و تجدید دعوت و نصاب آن همانند برگزاری مجمع عمومی

عادی است.

تبصره 2 در کلیه مراحل، با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران در مجمع معتبر – » عادی به طور فوقالعاده « و» عادی « تصمیمات مجمع عمومی

است. مگر برای انتخاب هیأت مدیره و بازرس که با اکثریت نسبی آرای حاضران اعتبار دارد.

ماده 12 وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی: –

1 انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره و بازرس و همچنین عزل دسته جمعی اعضای اصلی و علیالبدل هیأت مدیره و بازرس و انتخاب –

اعضای جدید از بین نامزدهای واجدشرایط.

2 شنیدن گزارش عملکرد هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمی مقتضی دربارة آن. –

3 تصمی گیری نسبت به برنامة پیشنهادی سال جاری و آتی انجمن. –

4 شنیدن، رسیدگی و تصمی گیری برای تصویب گزارش مالی خزانهدار و بودجة آتی انجمن. –

تبصره: بدون خواندن گزارش بازرس در مجمع عمومی نسبت به ترازنامه سال مالی انجمن، اخذ تصمی معتبر نخواهد بود.

5 دادن رهنمود و تصویب سیاستهای کلی و تعیین خطمشی و برنامههای آتی انجمن. –

6 تصویب پیشنهاد نحوه اطلاعرسانی به اعضاء درخصو دعوت به مجمع عمومی و سایر موارد. –

7 بررسی، تصویب یا رد تقاضای متقاضیان عضویت در انجمن که صلاحیت آنان از سوی هیأت مدیره تأیید نشده است. –

8 تصمی گیری نهایی نسبت به اعتراض کسانی که طبق مقررات انضباطی، تعلیق عضویت شدهاند یا عضویت آنان توسط هیأت مدیره پذیرفته نشده است. –

9 تصویب تفویض اختیار به هیأت مدیره در مورد انعقاد پیمانهای دستهجمعی در جهت استیفای حقوق و خواستهای قانونی اعضاء و غیره. )تفویض –

اختیار به هیأت مدیره(

10 تصویب تشکیل کارگروههای مورد نیاز و تأسیس تعاونیها. –

11 تصمی گیری درخصو پیوستن به انجمنهای صنفی دیگر، به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانونهای صنفی مرتبط و یا خارج –

شدن از آن. )تفویض اختیار به هیأت مدیره(__

2 تصویب هزینة ثبتنام و حق عضویت سالانه یا تفویض اختیار به هیأت مدیره در این مورد. –

13 تصمی گیری درخصو انجام یا عدم انجام هرآنچه که برای تحقق اهداف انجمن تشخیص داده شود. –

14 مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به کلیه امور انجمن به جز آنچه که در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است، تصمی بگیرد. –

ماده 13 مجمع عمومی فوقالعاده –

1 هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه یا انحلال انجمن در صلاحیت مجمع عمومی فوقالعاده است. –

2 مجمع عمومی فوقالعاده با حضور دستک نصف به علاوه یک اعضاء تشکیل میشود.. چنانچه بار اول این نصاب حاصل نشود، برای بار دوم با –

اکثریت مطلق )نصف به اضافه یک( رسمیت مییابد. در هرحال تصمیمات آن با اکثریت سه چهارم آرای اعضای حاضر در مجمع معتبر است.

تبصره 1 : موارد تغییر اساسنامه باید در آگهی دعوت به مجمع عمومی فوقالعاده درج شود.

تبصره 2 انحلال انجمن نیاز به رأی چهار پنج اعضای حاضر در مجمع دارد. –

تبصره 3 در صورت انحلال انجمن، مجمع عمومی باید هیأت تسویه را تعیین کند. –

ماده 14 هیأت مدیره –

1 هیأت مدیره دارای – 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علیالبدل بوده که از بین نامزدهای واجدشرایط حاضر در مجمع عمومی با رأی کتبی و مخفی

اعضای حاضر در جلسة مجمع عمومی عادی، برای مدت 2 سال انتخاب میشوند و تجدید انتخابات آنان حداکثر برای سه دورة متوالی در صورت حفظ

شرایط لازم مانعی ندارد.

2 هیأت مدیره مکلف است پس از قطعیت انتخابات، ظرف یک هفته اولین جلسة خود را تشکیل دهد و از بین خود، یک رئیس، یک نایب رئیس و یک –

خزانهدار و همچنین از بین اعضای اصلی هیأت مدیره یا اعضای انجمن به جز بازرس یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب کند. – –

3 هیأت مدیره باید صاحبان امضای مجاز اسناد و مدارک مالی و اوراق تعهدآور را طی صورتجلسهای به اطلاع اعضاء برساند و نسخهای از صورتجلسة –

یادشده را به منظور انجام تشریفات قانونی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تسلی کند.

4 جلسات عادی هیأت مدیره هر ماه یک بار تشکیل و با حضور اکثریت اعضا )حداقل – 3 نفر( رسمیت مییابد و تصمیمات آن با آراء اکثریت اعضای

هیأت مدیره معتبر خواهد بود. همچنین جلسات هیأت مدیره برحسب ضرورت بنا به دعوت رئیس، نایب رئیس یا یک سوم اعضای هیأت مدیره بطور

فوقالعاده تشکیل میشود.

تبصره 1 خدمات هیأت مدیره افتخاری است، مگر این که مجمع عمومی در این مورد ترتیب دیگری اتخاذ کند و به تصویب برساند. میزان حقالزحمه –

هیأت مدیره باید به تصویب مجمع عمومی برسد.

تبصره 2 غیبت اعضای هیأت مدیره در پنج جلسة متوالی، در صورتی که فاصله پنج جلسه کمتر از دو ماه نباشد یا هفت جلسة متناوب در طول یک –

سال به عنوان استعفا از مقام هیأت مدیره تلقی میشود و در این صورت، عضو یا اعضای علیالبدل به ترتیب تقدم آراء جانشین عضو مستعفی خواهند

شد.

5 هیأت مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از تأیید مصوبات مجمع عمومی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دریافت گواهینامه ثبت –

انجمن نسبت به ثبت آن در ادارة ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اقدام و حساب بانکی انجمن را با امضاء مشترک صاحبان امضای مجاز اسناد و

مدارک مالی انجمن )خزانهدار، رئیس یا دبیر( افتتاح نماید.

6 رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانهدار، مشترکاً صاحبان امضای مجاز برای اسناد تعهدآور و مدارک مالی هستند و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن

تبصره کلیه مکاتبات اداری و اوراق عادی انجمن با امضاء رئیس هیأت مدیره یا دبیر، ممهور به مهر انجمن و کلیه اسناد مالی، اوراق رسمی بهادار و –

قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیأت مدیره رسیده باشند با امضاء مشترک رئیس هیأت مدیره یا دبیر و خزانهدار ممهور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

7 در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط عضویت، لغو عضویت یا غیبت با توجه به مفاد تبصره – – 2 بند 4 ماده 13 اعضای هیأت مدیره، –

اعضای علیالبدل با توجه به تقدم آراء جایگزین عضو یا اعضای مزبور خواهند شد. هیأت مدیره مکلف است نتیجه را ضمن تنظی و امضای صورتجلسه به

اطلاع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برساند.

تبصره 1 برای ترمی ترکیب اعضای هیأت مدیره، با توجه به مفاد بنده – 7 ماده 13 ، انتخابات ترمیمی در اولین مجمع عمومی برگزار میشود.

تبصره 2 در صورتی که اکثریت اعضای اصلی انتخاب شده در مجمع عمومی به هر علتی از ترکیب هیأت مدیره بیرون روند )به عنوان مثال سه نفر در –

ترکیب پنج نفره یا چهار نفر در ترکیب هفت نفره( انتخابات هیأت مدیره باید تجدید شود.

8 هیأت مدیره موظف است دستک سه ماه پیش از پایان دورة قانونی، به منظور تجدید انتخابات، مقدمات برگزاری مجمع عمومی را فراه کند. –

تبصره هیأت مدیره پس از پایان دورة قانونی، تا تعیین هیأت مدیره جدید، مسئول اداره امور جاری و حفظ کلیه داراییها و اموال و اسناد و مدارک –

انجمن خواهد بود.

ماده 15 وظایف و اختیارات هیأت مدیره –

1 اجرای دقیق مفاد اساسنامه و مصوباتی که مجمع عمومی به عهدة هیأت مدیره گذاشته است. –

2 تهیه دفاتر رسمی و قانونی انجمن )دفتر مجامع، دفتر مصوبات هیأت مدیره، دفاتر مالی، دفتر عضویت(. –

3 دعوت مجامع عمومی در موعد مقرر. –

4 بررسی و تطبیق شرایط متقاضیان عضویت در انجمن. –

5 بررسی بودجه و گزارش مالی خزانهدار و ارائة آن به مجمع عمومی. –

6 تشکیل مرتب و به موقع جلسات هیأت مدیره به منظور رسیدگی به امور جاری انجمن. –

7 تعیین محل رسمی دفتر انجمن. –

8 انتخاب و معرفی نماینده به مراجع ذیصلاح برای موارد خا و معین. –

9 بررسی وضع مالی انجمن و اتخاذ تصمی نسبت به هزینههای جاری و ضروری آن. –

10 همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و ایجاد امکانات رفاهی برای اعضا. –

11 وکالت و یا نمایندگی انجمن در مراجع قانونی، حقوقی، قضایی، دستگاههای دولتی و عمومی در حدود مقررات این اساسنامه و استخدام وکیل برای –

طرح و اقامه هرگونه دعوی و شکایت علیه اشخا حقیقی یا حقوقی و دفاع از هرگونه دعاوی و شکایت مطروحه علیه انجمن.

12 اتخاذ تصمی در مورد انعقاد پیمانهای دستهجمعی با توجه به مفاد بند – 9، مادة 11 .

13 بررسی و تصویب آئیننامههای داخلی. –

14 تهیه گزارش عملکرد هیأت مدیره و ارائة آن به مجمع عمومی. –

15 تعیین و اعزام نمایندگانی جهت شرکت در مراجع قانونی مرتبط. –

16 تشکیل کارگروههای مختلف )در صورت لزوم( از قبیل کارگروه حل اختلاف، کارگروه عضویت، کارگروه تدارکات و پشتیبانی، کارگروه امور حقوقی، –

کارگروه رفاهی و سایر کارگروهها برای انجام فعالیتهای مربوط به اهداف انجمن با توجه به مفاد بند 10 مادة 11 .

17 تصمی گیری درخصو پیوستن به انجمنهای صنفی دیگر به منظور تشکیل کانون مرتبط و یا عضویت در کانونهای مستقل مرتبط و یا خارج –

شدن از آن.__

1 مراقبت در حسن جریان امور انجمن و دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسات. –

2 اداره جلسات هیأت مدیره و تنظی صورتجلسهها با همکاری دبیر جلسه. –

3 ابلاغ تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیأت مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن، برای اجرا و پیگیری آن. –

4 امضای کلیه قراردادها و احکام استخدامی کارشناسان، مشاوران، دبیر و سایر مسئولان انجمن که با تصویب هیأت مدیره استخدام یا به کار گرفته –

خواهند شد.

5 امضای کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور به اتفاق خزانهدار و ممهور کردن آن به مهر انجمن )با توجه به مفاد بند – 6 ، مادة 13 و تبصره

آن(.

6 انجام سایر اموری که به موجب اساسنامه با مصوبات مجامع عمومی و با مصوبات هیأت مدیره برعهده رئیس قرار میگیرد. –

تبصره قسمتی از وظایف رئیس هیأت مدیره که مربوط به امور اداری است به دبیر انجمن واگذار شدنی است. –

ماده 17

در مرکز اصلی انجمن دایر میشود. » دبیرخانه انجمن « به منظور اداره تشکیلات اجرایی و اجرای مصوبات هیأت مدیره

1 دبیر انجمن است – » دبیرخانه « مسئول مستقی

2 دبیرخانه بنا به پیشنهاد رئیس هیأت مدیره یا دبیر و تصویب هیأت مدیره، میتواند دارای کارکنانی باشد. –

ماده 18 وظایف و اختیارات دبیر –

1 حفظ و نگهداری کلیه اسناد و مدارک، صورتجلسات، سوابق اعضا و دفاتر انجمن. –

2 انجام مکاتبات اداری و جاری انجمن. –

3 تهیه دفاتر اندیکاتور و ثبت و صدور نامهها. –

4 تهیه و تنظی نشریات مربوط به انجمن در حدود مقررات قانونی. –

5 ابلاغ اساسنامه و بخشنامهها و شیوهنامههای دولتی و سایر مقررات قانونی برای آگاهی و استفاده مسئولان و اعضای انجمن. –

6 مهیا ساختن مکان تشکیل جلسات مجامع عمومی، هیأت مدیره و بازرس. –

7 ابلاغ مصوبات و تصمیمات ارکان انجمن و احکام و نامههای واصله از مراجع قانونی و دستگاههای اداری به مسئولان مربوط. –

8 انجام سایر اموری که به هر شکل با وظایف دبیرخانه ارتباط دارد. –

تبصره کارکنان دبیرخانه در برابر دبیر و دبیر نیز در برابر رئیس هیأت مدیره مسئول هستند. –

ماده 19 خزانهدار –

خزانهدار مسئول امور مالی انجمن است.

ماده 20 وظایف و اختیارات خزانهدار: –

1 امضای کلیه چکها واسناد و اوراق تعهدآور به اتفاق رئیس هیأت مدیره یا یکی دیگر از صاحبان امضای مجاز اسناد مالی و ممهور کردن آن به مهر انجمن. –

2 اداره امور مالی انجمن، تهیه و تنظی دفاتر و اسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن.

3 رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظی شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تأیید و امضای صورتحسابهای مربوط. –

4 نظارت بر خرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی و مسئولیت در حفظ اموال منقول، غیرمنقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی و صحت معاملات انجمن.

5 ثبت دریافتها و هزینههای انجمن در دفاتر رسمی انجمن. –

6 پیشبینی بودجه و هزینههای یک ساله انجمن و تسلی آن به هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی. –

تبصره خزانهدار موظف است هرسال پیش از تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی انجمن را برای ارائه به مجمع عمومی تنظی و پس از امضای –

خود و رئیس هیأت مدیره، رونوشت آن را در اختیار بازرس قرار دهد.

ماده 21 بازرس –

1 بازرس و بازرس علیالبدل از بین نامزدهای واجد شرایط حاضر در مجمع عمومی و با رأی مستقی و مخفی اعضاء حاضر در مجمع برای مدت دو –

سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان برای دورههای بعدی در صورت حفظ شرایط لازم مانعی ندارد.

2 در صورت استعفا، فوت، از دست دادن شرایط انتخاب یا لغو عضویت بازرس اصلی، بازرس علیالبدل برای بقیة دورة جانشین و عهدهدار وظایف –

بازرس خواهد بود.

ماده 22 وظایف و اختیارات بازرس: –

1 – » عادی « نظارت بر کلیة اقدامات هیأت مدیره و دبیر در حدود مقررات این اساسنامه و همچنین مراقبت در کلیه امور مربوط به دعوت مجامع عمومی

.» فوقالعاده « و

2 رسیدگی و نظارت بر دفاتر و اوراق و اسناد مالی و هزینههای انجمن و نظارت بر جریان امور مالی و اداری انجمن. –

تبصره: در صورت درخواست بازرس، خزانهدار موظف است کلیه دفاتر و اسناد مالی انجمن را برای رسیدگی در محل انجمن و برای مدت معین در

اختیار او بگذارد.

3 پیگیری و رسیدگی به شکایات اعضا و متقاضیان عضویت و در صورت لزوم ارائة گزارش به هیأت مدیره یا مجمع عمومی و در صورت اقتضا به وزارت –

تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

4 رسیدگی و اظهارنظر در مورد گزارش مالی برای ارائه به مجمع عمومی. –

5 اقدام به دعوت و تشکیل مجمع عمومی در صورت لزوم، با توجه به اختیارات مندرج در این اساسنامه. –

6 شرکت در جلسات هیأت مدیره )در صورت لزوم( بدون داشتن حق رأی. –

تبصره: بازرس باید پیش از تاریخ تشکیل مجمع عمومی سالانه، گزارش مالی و کلیه محاسبات انجمن را رسیدگی و گزارش خود را به دبیرخانه انجمن

تسلی کند. همچنین بازرس ملزم است اقدامات خود را حداقل سالی یک بار در مجمع عمومی سالانه به طور کتبی و رسمی گزارش دهد.

فصل پنجم

سایر مقررات

مادة 23

نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و بازرس علاوه بر شرایط مندرج در ماده 4 باید دارای شرایط زیر باشند:

1 التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. –

2 عدم وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیرقانونی. –

3 عدم عضویت همزمان در هیأت مدیره، بازرسی در اصناف سینمایی دیگر. –

4 عضویت در انجمن به عنوان منتقد و نویسندة سینمایی – 5سال.

5 داشتن حداقل – 35 سال سن برای عضویت در هیأت مدیره و 30 سال سن برای بازرس.

تبصره: در زمان تأسیس و در نخستین سالهای تشکیل انجمن، سابقة عضویتی میتواند در تشکّلهای فرهنگی یا صنفی عرصه سینمایی باشد.

ماده 24

هزینههای نظارت بر انتخابات، ثبت و آموزش انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل همکاریهای اعضا

و خودیاری آنان تأمین میشود. میزان سهمیة قابل پرداخت هر انجمن صنفی پس از تعیین در شورای عالی کار قابل وصول خواهد بود. چنانچه در زمان

انحلال هریک از انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط فاقد دارایی باشند، هزینة درج آگهی از محل درآمد حاصل از اجرای این ماده پرداخت خواهد شد.

ماده 25

مسئولان انجمن مکلفند هر نوع مدارک، دفاتر و اسناد درخواستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای بررسی در محل انجمن یا خارج از آن، در

اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

ماده 26

انجمن در موارد زیر منحل میشود:

1 در صورت تصویب مجمع عمومی فوقالعاده به ترتیب پیشبینی شده در این اساسنامه –

2 گذشت شش ماه از تاریخ پایان اعتبار هیأت مدیره و عدم اقدام به تمدید انتخابات هیأت مدیره. –

3 در صورت صدور رأی قطعی از طرف مراجع قضایی کشور. –

تبصره 1 انحلال انجمن موجب تضییع حقوق یا اسقاط تکلیف دو طرف قراردادهای منعقده پیشین با انجمن نیست. –

تبصره 2 از تاریخ انحلال، اختیارات مسئولان انجمن خاتمه یافته و به نام انجمن حق ادامه فعالیت ندارند. مراتب انحلال و تسویه طبق اساسنامه –

انجمن انجام و موضوع در یکی از روزنامههای سراسری یا محلی )براساس حوزه فعالیت انجمن( برای اطلاع همگان درج خواهد شد.

تبصره 3 چنانچه انجمن بنا به تصویب مجمع عمومی فوقالعاده منحل شود، مجمع مذکور مکلف است در همان جلسه از بین اعضای باسواد، باسابقه و –

مطلع در جلسه نسبت به انتخاب 3 یا 5 نفر به عنوان اعضای هیأت تسویه اقدام و نتیجه را ضمن تنظی و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه

اجتماعی اعلام کند.

تبصره 4 چنانچه انجمن براساس رأی مراجع قضایی منحل شود و تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده امکانپذیر نباشد، رئیس هیأت مدیره و بازرس با –

نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف دو هفته برای تشکیل هیأت تسویهای از بین اعضای باسابقه و مطلع انجمن اقدام و نتیجه را

ضمن تنظی و امضای صورتجلسه، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام میکنند.

ماده 27

چنانچه حداکثر دو ماه پس از پایان دورة اعتبار هیأت مدیره، نسبت به تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره اقدام نشده باشد، بازرس

میتواند رأساً نسبت به تشکیل مجمع عمومی و انجام انتخابات به اعضاء اخطار دهد. همچنین یک سوم اعضای انجمن میتوانند در هر زمان نسبت به

تشکیل مجمع عمومی و تجدید انتخابات هیأت مدیره و بازرس اقدام کنند. چنانچه ظرف حداکثر شش ماه پس از پایان دوره اعتبار هیأت مدیره،

اقدامات مذکور به منظور تشکیل مجمع عمومی صورت نگرفته باشد، بازرس مکلف است انحلال انجمن را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

ماده 29

هیئت تسویه مکلف است حداکثر ظرف 6 ماه با هماهنگی و راهنمایی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به کلیه حسابهای انجمن رسیدگی کرده،

فهرست کامل از کلیة داراییهای انجمن اع از وجوه نقدی و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورتی از بدهیهای انجمن را تهیه و دارایی انجمن را

پس از تسویه کلیه حسابهای بدهکاران و بستانکاران و تأدیه بدهیها، ضمن تنظی و امضای صورتجلسهای اعلام کند و داراییهای مانده را با نظارت

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اختیار اعضای انجمن قرار دهد.

ماده 29

هر ابهامی در اجرای مقررات این اساسنامه باشد، نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل اجراست.

ماده 30

هرگونه تغییر در مفاد این اساسنامه، پس از موافقت وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی قابل اجراست.

ماده 31

این اساسنامه در 5 فصل و 31 ماده و 42 تبصره در تاریخ 22 / 4 / 98 با اکثریت آراء به تصویب مجمع عمومی مؤسس / انجمن صنفی کارگری منتقدان و

نویسندگان آثار سینمایی استان تهران رسید.