♣ / 1361


 کارگردانمحمد تهامی نژاد

 

نویسنده

 

فیلم بردار

 

تهیه کننده