مستند «تعاونی فرش دستباف»/16م.م رتگی/ 45 دقیقه/تولید 1370


کارگردان: محمدرضا مقدسیان


 پژوهشگر: محمدرضا مقدسیان


 محصول : امور تصویری وزارت جهاد سازندگی