مستند«درمانگاه سازمان شاهنشاهی»/ 16 م.م سیاه و سفید/8  دقیقه/تولید 1327


کارگردان: اسماعیل کوشان


 محصولمیترا فیلم