♣ 16 م م/ 1359


 کارگردانمحمد تهامی نژاد

 

نویسنده

 

فیلم بردار

 

تهیه کننده