مسعود شفیق، متولد 1329 درقزوین، و محقق و پژوهشگر است.


 آثار :

 


حضور در جشنواره :