آرش کوردسالی


فیلم ها:

        •  نفت آتش خاک


        جوایز:

               بیست و نهمین جشنواره فیلم کوتاه تهران     نامزد دریافت تندیس بهترین فیلم مستند برای فیلم "   نفت آتش خاک  "