فیلم ها:

        •  امیر حسین

          یاد من باشد که تنها هستم


حضور در:

               سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران

         •    شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تهران