سید هاشم مرتضویان، فعالیت هنری خود را از انجمن سینمای جوانان ایران شروع کرده است. مرتضویان عضو هیات مدیره شورای کمیته مستندسازان انجمن سینماگران استان اصفهان است.


فیلم ها:

    •      شاید پرنده بود که نالید
    •      سازنده رود
    •      گود و گذر

 حضور در جشنوارهحضور در :