مسعود مرادمند


فیلم ها:

    •      فیلم مستند " خط تولید "
    •      فیلم داستانی " بختک "کتاب ها :

    •     جوایز :
 حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر این صفحه را، آسان ویرایش نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز