تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مستند/ ویدئو/1375


کارگردان: منوچهر مشیری


اصول و فنون مذاکره ،مجموعه مستند آموزشی


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده: منوچهر مشیری


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: