محصول : سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران

کارگردان : سیاوش یاسمی

35 م م ، رنگی ، 22 دقیقه

محصول دهه 50