تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 مستند/16 م.م /1360


کارگردان: منوچهر مشیری


خاک،رنج ، رویش ( 2 قسمت )


 نویسنده : 


فیلم بردار: منوچهر مشیری


 تدوین گر:


 تهیه کننده: منوچهر مشیری


 منتخب در:


 خلاصه فیلم: