تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 


فیلم ها: 

 • حریم
 • اینجا سیلک است
 • ما هم در جنگ بودیم
 • سه روز جدایی
 • اوای گل
 • کاشان
 • زمانی برای بودن
 • رنگی از جنس خاک
 •  پس جوره
 • وقت دیدن رویا
 • زن، زنگ، عروسی 
 • تله فیلم زنده ام تا روایت کنم
 • تله فیلم تا انتها حضور
 • تله فیلم تابستان داغ

  جوایز :


 حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، تکمیل نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز