تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 رحیم صدر، متولد سال ۱۳۶۶ در مشهد است.


فیلم ها:

  •      بهشت پرندگان
  •      آستین فرهاد
  •      یک نفر می خواند
  •      دستم پر تنهائیستتالیف :

  •     جوایز :

  •       حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، ویرایش نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز