تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 ابراهیم معتمدی، ايرانی ديگريست که بعد از خان بابا معتضدی، دوربین مستندسازی تاریخ سینمای ایران را به دست می گیرد.

ابراهیم معتمدی، درسال 1323 بواسطه آمدن يک مربی اسکی بنام "کاستون کانی بار" دست به ساختن فيلمی مستند می زند.  

به این ترتیب، معتمدی فيلمی 16 ميليمتری درباره يک مسابقه اسکی می سازد.

درهمين دوره، مصادف با آخرين روزهای جنگ جهانی، به تقليد از ارتش نيروهای متفقين، ارتش ايران صاحب استوديو و فيلمبردار می شود. سروان گلسرخی و ستوان خليفی "استوديو ارتش" را بنيان گذاشته، مسئوليت تهيه فيلم های مستند گزارشی تبليغاتی را به عهده می گيرند. ازکارهای اين استوديو، فيلمی ست که حمل جنازه رضاشاه به تهران را نشان می دهد، و فيلم ديگری که درسال 1325 از لشگرکشی به آذربايجان (بعد ازشکست حزب دموکرات) برداشته شده، قابل ذکراست.

 

منبع: کتاب «فرهنگ فیلمهای مستند ایران» نوشته مسعود مهرابی