تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 سید هاشم مرتضویان، فعالیت هنری خود را از انجمن سینمای جوانان ایران شروع کرده است. مرتضویان عضو هیات مدیره شورای کمیته مستندسازان انجمن سینماگران استان اصفهان است.


فیلم ها:

    •      شاید پرنده بود که نالید
    •      سازنده رود
    •      گود و گذر

 حضور در جشنوارهحضور در :