تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

ابوذر مسائلی 


فیلم ها:

  •      فیلم مستند " عکاسان حاشیه زاینده رود "تالیف :

  •   
  •    
  •     جوایز :

  •      ()
  •      ()
  •      () حضور در جشنوارهحضور در :

  •   
  •    
  •            

از طریق دکمه زیر این صفحه را، آسان ویرایش نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز