فرهاد بردبار


فیلم ها:

    •      فیلم مستند " آدم های روی پل "
    •      فیلم مستند " قلبی که می تپد "
    •      فیلم مستند " خانه ای برای الفبا "
    •      فیلم مستند «مردی که با خرگوشها می دود»

جوایز :

    


اطلاعات این صفحه را بروزرسانی کنید.

      بروزرسانی فیلمبا