تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 فرشاد خلیل پور، متولد سال ۱۳۶۵ در تهران است.


فیلم ها:

    •      نود و نه
    •      تله
    •      آیین چراغ خاموشی نیستتالیف :

    •     جوایز :

    •       حضور در جشنوارهحضور در :
 

از طریق دکمه زیر، اطلاعات این صفحه را، ویرایش نمایید.

تکمیل اطلاعات فیلمساز