تماس با ما                ثبت اطلاعات 

 

 انجمن صدای سینمای ایران تشکلی صنفی و غیرانتفاعی شامل؛ صدابرداران، صداگذاران، مدیران فنی استودیوهای صدا و دستیاران‌شان است. این انجمن عضو جامعه اصناف سینمای ایران (خانه سینما) است.

انجمن صدای سینمای ایران که ابتدا با نام انجمن صدابرداران سینمای ایران شروع به کار کرد، در پی تشکیل مجمع موسسان مورخ ۱۳۶۹/۲/۲۸ متشکل از آقایان محمود سماک باشی، جهانگیر میرشکاری و محسن روشن با انجام تشریفات قانونی برای تنظیم، تصویب و رسمیت یافتن اساسنامه، همچنین تشکیل اولین مجمع عمومی و انتخاب اولین هیئت مدیره شکل گرفت.

 

هدف اصلی از تشکیل انجمن، حفظ و صیانت از حقوق مادی و معنوی دست‌اندرکاران حرفهای صدای سینما است.

پس از اولین مجمع عمومی در تاریخ ۱۳۶۹/۵/۳ طی مراسم رسمی و قانونی با حضور جمعی از شورای موسس خانه سینما و نماینده وقت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به مجموعه جامعه اصناف سینمای ایران ( خانه سینما ) پیوست .

انجمن صدای سینمای ایران ، هفت دوره کاری با هیئت مدیره وبازرسین به شرح زیر را پشت سر گذاشته است :

دوره اول : ۱۳۶۹/۵/۳

 هیئت مدیره : محمود سماک باشی - محسن روشن- بهمن حیدری - جهانگیر میرشکاری - اسحاق خانزادی

بازرس : محمد رضا دلپاک

رئیس هیت مدیره : محمود سماک باشی 

نایب رئیس : محسن روشن

خزانه دار و دبیر : بهمن حیدری

دوره دوم : ۱۳۷۲/۷/۲

 هیئت مدیره :  محمود سماک باشی- محسن روشن - بهمن حیدری - پرویزآبنار - مهدی رجائیان اعضاء علی البدل هیئت مدیره :  حمید قدکچیان - محمد رضا دلپاک

بازرس : مسعود بهنام ؛ بازرسان علی البدل : رضا اردلان  نسب - محمد حسین غفاری

رئیس هیئت مدیره : محمود سماک باشی

نایب رئیس : محسن روشن

خزانه دار و دبیر: بهمن حیدری

در دوره دوم آقای محمود سماک باشی از تاریخ امرداد ۱۳۷۳ الی خردادماه ۱۳۷۵ به مدت دو سال عضو هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شدندکه با حضور فعال ؛ سهم بسزایی در روند شکل گیری کامل خانه سینما ایفای نمودند.

دوره سوم : ۱۳۷۴/۱۲/۱۶

 هیئت مدیره :  نظام الدین کیایی - بهمن حیدری - محمدرضادلپاک - جهانگیر میرشکاری - بهروزمعاونیان

 اعضاء علی البدل هیئت مدیره :  مهدی رجائیان - حمیدقدکچیان

بازرس : حسن زاهدی ؛ بازرسان علی البدل :  امیر حسین قاسمی - علی اصغر میرزایی

رئیس هیئت مدیره : نظام الدین کیایی

نایب رئیس : بهمن حیدری

خزانه دار و دبیر : نظام الدین کیایی

دوره چهارم : ۱۳۸۰/۴/۳

 هیئت مدیره :  نظام الدین کیایی - بهمن حیدری - محمد رضادلپاک - بهمن اردلان - یدالله نجفی ؛ اعضاء علی البدل هیئت مدیره :  محسن روشن -  بهروز معاونیان

بازرس : حسن زاهدی ؛ بازرسان علی البدل :  مازیار شیخ محبوبی - جعفر صادقی

درتاریخ ۱۳۸۱/۲/۱۸ با انصراف آقای حسن زاهدی بر طبق اساسنامه انجمن ؛ آقای مازیار شیخ محبوبی جایگزین ایشان  شدند .

رئیس هیئت مدیره : نظام الدین کیایی

نایب رئیس : بهمن حیدری

خزانه دار :  بهمن اردلان - مازیار شیخ محبوبی

دبیر : یدالله نجفی

 در این دوره آقای نظام الدین کیایی از تاریخ ۱۳۸۱/۲/۱۲ الی ۱۳۸۳/۹/۱۶ با عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شدند. 

همچنین در دوره چهارم آقای مسعود بهنام از تاریخ ۱۳۸۳/۹/۱۶ الی ۱۳۸۵/۴/۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شدندکه در طی دوره دوساله حضور خود با توجه به تخصص فنی ایشان تغییرات عمده بسیار زیادی در صدای سالنهای نمایش بوجود آمد.

در همین دوره آقای نظام الدین کیایی از تاریخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۸ الی ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ بعنوان نایب رئیس شورای عالی داوری خانه سینما منصوب شدند.

 در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۳ هیئت مدیره وقت (دوره چهارم ) تصمیم گرفت طرح نیمه تمام صندوق تعاون انجمن دوباره به جریان افتد و بدین منظور آقایان جعفر صادقی، مازیار شیخ محبوبی، یدالله نجفی بعنوان اولین هیئت امناء وموسس صندوق تعاون انجمن صدابرداران سینمای ایران انتخاب گردیدند .کار این صندوق بطور مستمر و دقیق‌ تاکنون ادامه دارد.

دوره پنجم : ۱۳۸۴/۱۲/۲۱

 هیئت مدیره : نظام الدین کیایی-بهمن حیدری-مازیار شیخ محبوبی- جعفر صادقی– محمدرضادلپاک -  مسعود بهنام- بهروز معاونیان

اعضاء علی البدل هیئت مدیره : مجتبی مرتضوی -  عفت عطاری

بازرسین :  محمود موسوی نژاد -  محمد حقیقی  ؛  بازرس علی البدل : علی لطفی نکو

رئیس هیئت مدیره : نظام الدین کیایی

نایب رئیس : بهمن حیدری

خزانه دار و دبیر : مازیار شیخ محبوبی

در دوره پنجم آقای جعفر صادقی از تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۳۰ الی ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ با عنوان عضو علی البدل هیئت داوری خانه سینما انتخاب شدند  که با توجه به سوابق ایشان ؛ به درخواست رئیس شورای داوری آقای قاسم قلی پور؛ بصورت مستقیم در تمامی جلسات حضور و انشاء رای را انجام دادند.

دوره ششم : ۱۳۸۸/۱۱/۲۰

 هیئت مدیره :  نظام الدین کیایی - مازیار شیخ محبوبی - جعفر صادقی - بهمن اردلان - محمدرضا دلپاک - محمود موسوی نژاد - کامران سحر خیز

اعضاء علی البدل هیئت مدیره :  امیرحسین قاسمی  - رضا نریمی زاده

بازرسین :  آرش قاسمی -  علیرضا علویان  ؛  بازرس علی البدل : علی لطفی نکو

رئیس هیئت مدیره : محمدرضا دلپاک

نایب رئیس : بهمن اردلان

خزانه دار : مازیار شیخ محبوبی

دبیر : محمود موسوی نژاد

در همان ابتدای شروع دوره ششم آقایان نظام الدین کیایی و جعفر صادقی استعفا کردند و آقایان امیرحسین قاسمی و رضا نریمی زاده جایگزین ایشان شدند .

 اساسنامه جدید انجمن براساس قواعد و اصول صحیح صنفی در  هیئت مدیره وقت ( دوره ششم ) و شورای پیسکسوتان انجمن صدابرداران سینمای ایران باز نگری و تدوین گردید که پس از طرح درمجمع عمومی مورخه ۱۳۹۰/۲/۱۸ با اکثریت آرا به تصویب رسید و عنوان صنفی انجمن نیز به انجمن صدای سینمای ایران تغییر یافت .

در همین دوره آقای محمود سماک باشی از تاریخ ۱۳۹۰/۳/۹ الی ۱۳۹۳/۲/۲۲ عضو اصلی هیئت داوری خانه سینما انتخاب شدند.

دوره هفتم : ۱۳۹۲/۸/۴

 هیئت مدیره :  محمود سماک باشی- بهمن اردلان -بهمن حیدری- یدالله نجفی - مازیار شیخ محبوبی -  نظام الدین کیایی -  محمد رضا دلپاک

اعضاء علی البدل هیئت مدیره :  محمود موسوی نژاد -  ناصر انتظاری -  آرش قاسمی

بازرس : حسن زاهدی  ؛  بازرس علی البدل : علی اصغر میرزایی

رئیس هیئت مدیره : محمود سماک باشی

نایب رئیس : بهمن اردلان

خزانه دار: بهمن حیدری

دبیر : یدالله نجفی

سخنگو و مسئول روابط عمومی : مازیار شیخ محبوبی

در دوره هفتم آقای جعفر صادقی از تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۲ تاکنون بعنوان عضو علی البدل هیئت داوری خانه سینما انتخاب شدند.

در دوره هفتم با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در مجمع عمومی سالیانه عادی آقای علی اصغر میرزایی با عنوان بازرس و آقای محمد مختاری با عنوان بازرس علی البدل از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۳ تاکنون انتخاب شدند.

در این دوره آقای بهمن اردلان از تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ تاکنون به عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شدند.

 

دوره هشتم :  ۱۳۹۴/۰۸/۱۹

اعضای هیئت مدیره: بهمن اردلان- ناصر انتظاری– مازیار شیخ محبوبی-بهمن حیدری- آرش قاسمی- محمدرضا دلپاک- محمود موسوی نژاد

اعضاء علی‌البدل هیئت مدیره: امیرحسین سحرخیز- علیرضاعلویان- فرخ فدایی

بازرس: بهروزعابدینی

بازرس علی‌البدل : روح الله جعفربگلو

رئیس هیئت مدیره: محمد رضا دلپاک

 نایب رئیس: بهمن حیدری

خزانه‌دار: آرش قاسمی

 دبیر: ناصر انتظاری

سخنگو و مسئول روابط عمومی: مازیار شیخ محبوبی

ازتاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۲تاکنون آقای جعفر صادقی بعنوان عضو علی البدل هیئت داوری خانه سینما انتخاب شدند.

ازتاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ تاکنون آقای بهمن اردلان به عنوان عضو هیئت مدیره خانه سینما انتخاب شدند.  

 سایت انجمن صدای سینمای ایران 

سایت انجمن با آدرس www.iranamps.com  از تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱ فعالیت آزمایشی خود را آغاز نمود که مسئولین آن به شرح ذیل می باشد:

صاحب امتیاز : انجمن صدای سینمای ایران

مدیر سایت : رئیس هئیت مدیره وقت

مدیر فنی سایت : عرفان یزدی

طراح لوگو و سربرگ سایت: امیر اثباتی

دبیران اجرایی و هیئت انتخاب مطالب : یدالله نجفی- بهمن اردلان - مازیار شیخ محبوبی

 

 کمیته های انجمن 

 ۱- کمیته آموزش سایت :

متشکل از آقایان مرتضی دهنوی - ابراهیم وژده میانه - سید رضا گدازگر بروجردی - محمدرضا دلپاک - محمد کشفی - وحید مقدسی که وظیفه تهیه و تولید مطالب آموزشی سایت را برعهده دارند .

۲- کمیته فنی نظارت بر سالن های  نمایش فیلم :

متشکل از آقایان  امیر حسین سحر خیز و محمد کشفی میباشد که با همکاری سازمان سینمایی و موسسه سینما شهر وظیفه کنترل کیفی صدای سالن های نمایش فیلم در سینما های کشور را بر عهده خواهند داشت.

 

صندوق تعاون انجمن صدای سینمای ایران

  باتوجه به خط و مشی تاسیس انجمن ، بنا به تصمیم هیئت مدیره وقت(دوره اول) و تایید آن در مجمع عمومی مورخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ آقایان علی لطفی نکو، فریدون خوشابافرد ، سعید کاشفی ، محسن کلهر، ساسان باقر پور، بهرام بهزادی فاضل مسئول تهیه اساسنامه  صندوق تعاون انجمن گردیدند ،که با وجود  تنظیم  پیش نویس اساسنامه ، این تصمیم مسکوت ماند.

 پس از حدود ده سال در تاریخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ الزام اجرای این طرح در هیئت مدیره وقت (دوره چهارم) تصویب و آقایان جعفر صادقی ، مازیار شیخ محبوبی ، یدالله نجفی بعتوان هیئت امنای صندوق به مدت سه سال تعیین گردیدند .این صندوق با مبلغ بیست میلیون ریال  در تاریخ ۱۳۸۱/۴/۲۴ با افتتاح حساب جاری حقیقی شروع به کار کرد.

پس از ۱۲ سال فعالیت مستمر صندوق تعاون انجمن صدابرداران سینمای ایران ، ضمن گردش مالی دقیق وبدون خطا سرانجام در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴حساب جاری حقوقی تحت شماره ۴۸۷۲۰۹۳۲۹۶ با عنوان صندوق تعاون انجمن صدابرداران سینمای ایران نزد بانک ملت شعبه بهار جنوبی افتتاح شده است .

در حال حاضر هیئت امنای صندوق آقایان جعفر صادقی، یدالله نجفی، مازیار شیخ محبوبی، نظام الدین کیایی، محمود سماک باشی می باشند.

 

یادمان

 در ابتدای تاسیس انجمن صدای سینمای ایران، همکارانی همراه و یاورمان بودند تا جمع‌مان کامل و جامع‌تر شود. اما، ‌مرور زمان این عزیزان را از ما گرفت. به پاس احترام و یادبود تمام درگذشتگان؛ اسامی آنها را ذکر می‌کنیم و یادشان را همواره گرامی خواهیم داشت.

هاشم موسوی، علی حسین زاده، کامران سلیمانی، روبیک منصوری، احمد احمدپور، محمود ویسیان، هوشنگ نیک پور، مسعود بهنام، حیدر نخعی، میرزا آقا گودرزی، فریدون خوشابانفرد، علی مغانی، محمد محمدیه، حسین لنگرودی، مصطفی مصطفی زاده تهرانی مقدم، مهدی رجائیان، علی خرم، سیروس شبدیز٬ امیرحسین حامی، میساک آدامو(میشا)٬گارنیک یادگاریان.

 

مشاهده وب سایت انجمن صدای ایران : http://iranamps.com