بقا و سرزندگي سينماي مستند ايران مرهون شور و پايداري كساني است كه در عمل و نظر به اين سينما دل سپرده اند و براي اين دو، مداوم و بي دريغ كاركرده اند.

محمد تهامی نژاد سرسلسلۀ اين كاروان است و اين سپاس حداقل ما از او، در آغاز فعاليت سايت »و مستند«، بيش از هر چيز تذكري به خودمان است براي پيش چشم داشتن اين اعتقاد و اين پايداري.

 امروز و بعد از چهار و نيم دهه حضور مداوم تهامي نژاد در سينماي مستند و نگاهداري از آن، چرا نبايد جايي و فضايي مهيا باشد تا او در هر زمان و هر طوركه راه دستش است و خودش دوست دارد، با مخاطبان علاقمند مستندساز و مستنددوستش در ارتباط چهره به چهره قرار بگيرد؟ از دانسته ها و تجربه ها وزندگي سينماي مستندياش براي آنها بگويد، از شورها و نيازها و دل مشغوليهاي نسل تازۀ سينماي مستند بشنود، اين نسل را به سنت و سابقۀ اين سينما پيوند بزند و خود به ذهن و زبان اين نسل گره بخورد. تدارك اين رابطه، كمترين قدرداني از اوست؛ كه تا اينحد، مداوم و بيدريغ، دل و جان به سينماي مستند سپرده و براي آن كار كرده است.

برقراري ارتباط مدام نويسندگان پيگير سينماي مستند با مخاطبان خود، از مهمترين دغدغههاي ما در سايت »و مستند« است. اميدواريم اختصاص پروندۀ اول سايت به تهامينژاد و اين سپاسنامه، هم گشايش چنين فضايي براي او در »و مستند« بهحساب بيايد و هم دعوتي باشد از ديگر دلدادگان و پيگيران سينماي مستند براي سرزنده و غني كردن اين فضا در سايت ما. پايداري، انصاف، جستجوگري، متانت و سلامت نفس تهامي نژاد در مسير راه و زندگي «و مستند» پيش روي ما خواهد بود.

 «و مستند»


منبع : سایت «و مستند»