آب پاک

محصول : سازمان فیلمبرداری دانشگاه سیراکیوز